Fotbal v Brodku 1930 - 1940

Kus historie sportovního klubu v Brodku u Přerova

Hlavními iniciátory založení klubu byli: Ferdinand Habáň, Fr. Brlica a Čeněk Tvrdý, kteří po získání několika dalších milovníků sportu, hlavně kopané, se rozhodli založiti v místě footballový klub pod názvem ››S. K. Brodek u Přerova‹‹. Po získání různých informací od Hanácké župy footballové, hlavně od nynějšího pana předsedy, přikročeno ku svolání informační schůze. Tato byla svolána na den 9. července 1930 do hostince p. Pavlíka. Zároveň byla Hanácká župa požádána o vyslání sportovního referenta na tuto schůzi. — Župa této žádosti s ochotou vyhověla a vyslala pana Hlavína, velmi známého sportovního referenta z Olomouce. Na schůzi bylo přítomno 64 zájemců. Zahájil a řídil ji pan Oldřich Urbášek. — Po zajímavé přednášce p. referenta o významu sportu u nás, kterou byla získána většina přítomných pro založení klubu, přikročeno k volbě přípravného výboru, do něhož byli zvoleni pánové: Oldř. Urbášek, Jindř. Vybíral, Ant. Kalabus, Jan Kabilka, Rafael Netopil, Ferd. Habáň, Boh. Ptáček, Frant. Brlica, Čeněk Tvrdý. Tento výbor požádal S. K. Olomouc o zapůjčení klubovních stanov, které byly opsány a po úpravě zaslány zemskému úřadu ke schválení. Stanovy byly po malých změnách schváleny. Zároveň přikročeno k získávání vhodných pozemků pro sportovní hřiště. Po dlouhém vyjednávání s různými majiteli rozhodnuto najmouti pozemky za kyslikárnou od těchto pánů: Frant. Dostála, Stan. Zapletala a Val. Plevy za roční nájemné 1 900 K. Po uzavření nájemních smluv přikročeno k úpravě hřiště, které bylo dokončeno během jednoho týdne za účasti všeho členstva a uzpůsobeno pro kopanou. Zároveň požádána H. Ž. F. o povolení ke hře, což povoleno a bylo hráno na hromad. seznam hráčů pro přátelské zápasy. Po těchto vykonaných přípravných pracích svolána na den 16. srpna 1930 do hostince p. Pavlíka I. řádná valná hromada, která byla velmi pěkně navštívena a do výboru byli zvoleni následující členové: Oldř. Urbášek předsedou, Boh. Ptáček I. místopředsedou, Ant. Kalabus II. místopředsedou, Jindř. Vybíral sekretářem, Jindř. Suchomel pokladníkem, Rafael Netopil zapisovatelem, Čeněk Tvrdý hospodářem, Ferd. Habáň, Arnošt Strnad, Jan Kabilka a Fr. Brlica členy výboru. — Pan restauratér Jar. Zbožinek byl požádán o propůjčení verandy na prozatímní šatny, což s ochotou učinil. Brankové sítě koupeny od bývalého S. K. Tovačova za 200 K. Dále byly pořízeny dresy a kopačky pro jedno mužstvo, a to bílé košilky a modré trenky, kteréžto barvy byly později změněny takto: tílka tmavě rudá a trenky bílé.

Tímto byl rok 1930 ukončen a započato s přípravami na první sportovní karneval, který byl uspořádán v roce 1931.

Karneval se pořádal dne 7. února v hostinci p. Pavlíka za velmi pěkné účasti všeho místního občanstva a skončil neobyčejně dobrým morálním i finančním úspěchem.

II. řádná valná hromada se konala dne 30. května 1931, na níž byli znovu zvoleni funkcionáři z roku předcházejícího; jen pokladnictví převzal Arnošt Strnad a sekretářství Ferd. Habáň. Na této valné hromadě byl p. Oldřich Urbášek jmenován prvním čestným členem S. K. Brodku za mimořádné zásluhy o náš klub.

Dne 1. března byli zaregistrováni všichni hráči, přicházející v úvahu pro kopanou, a zároveň požádána H. Ž. F. o zařadění do mistrovství IV. třídy Hanácké župy footballové, v němž bylo docíleno prvého místa a postoupeno ještě v tomto roce do třídy III.

Dne 12. června pořádána sportovní slavnost, která dopadla přímo skvěle. Jelikož členské příspěvky nestačily na úhradu vydání a zápasy byly ve většině případů pasivní, čímž se klub zadlužil, bylo ku konci roku pomýšleno pořádati příští rok druhý sportovní karneval v sokolovně, neboť sál u Pavlíků pro malou rozlohu nevyhovoval. Požádána proto místní tělocvičná jednota Sokol o propůjčení všech místností v sokolovně a sportovnímu klubu bylo v této žádosti se strany místního Sokola laskavě vyhověno, takže mohlo být přikročeno k přípravám na druhý karneval. Byl pořádán 30. ledna 1932 ve všech místnostech sokolovny pod názvem II. sportovní karneval. Účast byla nad očekávání skvělá, takže z čistého zisku mohly býti zaplaceny veškeré staré dluhy a též nájemné z najatých pozemků. Jelikož o III. řádné valné hromadě není žádných záznamů, musíme se spokojiti s vyjmenováním členů výboru, kteří byli zvoleni na mimořádné valné hromadě, jež byla svolána v důsledku podvratné činnosti některých členů klubu, kteří systematicky dělali štvavou kampaň proti vedení klubu, v důsledku čehož museli býti z klubu buď vyloučeni nebo sami vystoupili. Z výboru odešlo neb bylo vyloučeno pět členů, takže musily býti provedeny doplňovací volby. Tyto provedeny na mimořádné valné hromadě a zvoleni následující členové: Oldř. Urbášek předsedou, Eduard Dobrovolný I. místopředsedou, Fr. Baďura II. místopředsedou, Arnošt Strnad pokladníkem, Ferd. Habáň sekretářem, Rafael Netopil zapisovatelem, Alois Zajíček, Vítězslav Trval, Jaroslav Klos, Karel Novák, Josef Navrátil, Antonín Buriánek členy výboru. Po těchto volbách zahájena opět administrativní činnost klubu, která poslední dobou značně ochabla. Klub se omezoval pouze na kopanou a měl zvláště v prvém mužstvě některé velmi dobré hráče, kteří potřebovali jen řádný trening, jehož však pro málo finančních prostředků jim klub nemohl dopřáti. — Z investičních prací bylo vykonáno: na hřišti postaveny šatny za finanční podpory Akciového pivovaru v Přerově, za což tomuto poskytnuty určité výhody stran výčepu Přerovského piva. K šatnám byla později přistavena tribuna, též hrací plocha byla ohražena barierou.

Ze zábavních podniků pořádána jedna sportovní slavnost a jeden přátelský večírek na ukončení sezony. Oba tyto podniky se dobře vydařily. — Rok 1932 zakončen výborovou schůzí dne 14. prosince, na níž usneseno pořádati příští sportovní karneval zase v sokolovně. Karneval byl pořádán 4. února 1933 pod názvem III. sportovní karneval. Účast byla velká a čistý zisk 2 500 K uložen u místní záložny. Čtvrtá řádná valná hromada konána dne 19. února za účasti 29 členů; na ní byli zvoleni tito členové: Oldř. Urbášek předsedou, Ed. Dobrovolný I. místopředsedou, Frant. Baďura II. místopředsedou a sekretářem, Ar. Strnad pokladníkem, R. Netopil zapisovatelem, Tomáš Zapletal hospodářem, Jaroslav Klos, Vít. Trval, Jan Štěpán, Ant. Buriánek a Čeněk Tvrdý členy výboru. Během roku převzal sekretářství Č. Tvrdý a za odstěhovavšího se zapisovatele převzal tuto funkci Habáň. Dále byli do výboru kooptování pánové: Stanislav Šimáček a Vladislav Ševčík, revisory byli: Klement Pospíšil a Vladimír Šamánek. Z investičních prací v tomto roce vykonáno: částečné oplocení hřiště za obnos 1 800 K. Založen též odbor mužské házené, pro nějž pořízeny dvě branky. Odbor se neuplatnil a brzy se rozpadl.

V tomto roce byly klubu dvakrát vykradeny šatny a způsobena škoda 1 500 K. Jelikož hospodář svou funkci řádně nekonal, byla mu tato odebrána a předána Habáňovi, za nějž ji placeně vykonával Jos. Brlica. Ze zábavních podniků: jedna sportovní slavnost a jedno divadlo. Ze sportovních podniků: mužstvo postoupilo do druhé třídy a bylo zařaděno do okrsku sever. Zúčastnilo se též pohárového turnaje v Předmostí. Dne 29. června doprovodil klub na poslední cestě svého prvého brankáře I. mužstva Jendu Buriánka, jenž podlehnul zákeřné chorobě zemřel v mladém věku 23 let. Budiž čest jeho památce!

Rok 1933 ukončen výborovou schůzí dne 29. prosince.

Rok 1934 byl zahájen IV. sportovním karnevalem, který skončil celkem dobrým finančním úspěchem, takže bylo možno vyrovnati všechny dluhy z předešlého roku a jest již ustálenou pravdou, že klub musil spoléhati na různé zábavní podniky, aby mohl uhraditi svá vydání, neboť footballové zápasy jsou ve většině případů pasivní.

Pátá řádná valná hromada byla svolána na den 25. února. Byli na ní zvoleni: pan továrník Klement Pospíšil předsedou, Oldř. Urbášek I. místopředsedou, Ed. Dobrovolný II. místopředsedou, Karel Kubík pokladníkem, Čeněk Tvrdý sekretářem, Arnošt Strnad zapisovatelem, Ferd. Habáň matrikářem, Ant. Buriánek hospodářem, Jan Štěpán, Vít. Trval, Frant. Lenoch, Otakar Vrla, Jos. Pospíšil a Tomáš Zapletal členy výb., Jar. Klos a Jan Štěpánm revisory. Vojta Aron pověřen vedením mužstev. Jelikož p. Pospíšil se během roku vzdal předsednictví, byla nařízena okresním úřadem mimořádná valná hromada, na níž provedeny nové volby a do výboru byli zvoleni: Arnošt Strnad předsedou, Karel Herink I. místopředsedou, Čestmír Pokorný II. místopředsedou, Lambert Krejčíř pokladníkem, Vojta Aron sekretářem, Tomáš Zapletal hospodářem, Vl. Śamánek, E. Dobrovolný a Kl. Pospíšil členy výboru, Jar. Klos a Alois Horák revisory.

V tomto roce založeno dorostenecké družstvo, které se zúčastnilo pětiboje v Přerově. Hrálo jen přátelské zápasy.

Na popud některých členů klubu založen putovní pohár Gusty Krista, populárního soudce a předsedy Hanácké odbočky sboru footballových soudců Č. S. F. O. tento pohár byl dne 20. května pořádán turnaj pod protektorátem p. Gusty Krista za účasti čtyř okolních klubů. Pohár vyhrálo mužstvo S. K. Slavoj Předmostí. Též byla pořádána jedna sportovní slavnost. Na hřišti byl zásluhou p. Jar. Votavy pořízen jeden časoměr. Konec roku zastihl klub ve velké finanční tísni a veškerá naděje skládána ve sportovní karneval příštího roku.

Také tento karneval, v pořadí již 5., dopadl velmi dobře a činovníci klubu mohli s novou důvěrou přistoupiti k další práci v klubu. Započalo se svoláním VI. řádné valné hromady na den 3. března za účasti 36 členů a zvoleni byli: Klement Pospíšil předsedou, Čestmír Pokorný I. místopředsedou, Ant. Novotný II. místopředsedou, Lambert Krejčíř pokladníkem, Ferd. Vlach sekretářem, Jan Štěpán zapisovatelem, Vojt. Aron hospodářem, Ant. Zaoral, Frant. David, Vl. Šamánek, Raimund Luger, Ed. Dobrovolný, Jindř. Smolka a Jos. Frehar členy výb., Jar. Klos a Otakar Vrla revisory.

Později převzal sekretářství Č. Tvrdý a matriku V. Aron.

Mužstvo si vedlo v tomto roce velmi dobře a jelikož byla I. B. třída rozšířena, mělo naději na postup do I. B. třídy následkem ohlášené fuse S. K. Haná Vyškov s S. K. Vyškov. Jelikož však s této fuse sešlo, postoupila S. K. Haná Vyškov a náš klub byl nucen zůstati pro tento rok ve třídě druhé. Konec roku zakončen výborovou schůzí dne 30. prosince a stanovením vhodného dne pro pořádání karnevalu. Vybrán byl 6. únor 1937.

Rok 1937 byl z historie klubu jedním z nejkritičtějších, jak bude vidno z dalších zpráv. Dne 6. února byl pořádán VII. sportovní karneval ve všech místnostech sokolovny a skončil značným finančním úspěchem, takže bylo možno přikročiti ku svolání VIII. řádné valné hromady.

Valná hromada byla svolána na den 21. února a do výboru byli zvoleni: Klement Pospíšil předsedou, Václav Mrkvica I. místopředsedou, Jar. Zbožinek II. místopředsedou, Alois Horák pokladníkem, Čeněk Tvrdý sekretářem, Jan Janík zapisovatelem, Vojt. Aron hospodářem, Josef Navrátil matrikářem, Ant. Novotný, Dr. Neuer, Petr Baran, Frant. David, Čest. Pokorný, Arn. Strnad a Frant. Bambuch členy výb., Jar. Klos a Vojt. Aron revisory. Jelikož se určití členové výboru do schůzí nedostavovali, byli vyloučeni a výbor byl doplněn těmito členy: Lud. Piskovským, Ant. Piskovským, Boh. Víchou, Ot. Vrlou a Jos. Pospíšilem. Lud. Piskovský převzal později pokladnictví a Ant. Piskovský hospodářství. V druhé polovici roku nastaly zase ve výboru klubu osobní třenice a spory pro slabé výkony prvního mužstva, čímž trpěly zvláště návštěvy na footballových zápasech a klub nevycházel z finanční tísně, což mělo následek, že p. předseda klubu odstoupil a s ním též někteří členové výboru. Bylo proto se strany některých členů klubu pomýšleno na likvidaci sportovního klubu. V důsledku toho byla na den 16. října svolána mimořádná valná hromada, na kterou se dostavili též pánové jak z H. H. Ž. F., tak ze soudcovské odbočky. Za footballovou župu byl přítomen p. Ludvík z Přerova, za soudcovskou odbočku sám p. předseda Gustav Krist. Valné schůzi předsedal p. Mrkvica. Po projevech přítomných delegátů nechal přítomnými členy klubu hlasovati, zda klub bude existovati dále, nebo zda má likvidovati. Návrh na likvidaci byl všemi přítomnými zamítnut a poté přikročeno k volbě nového výboru. Do tohoto byli zvoleni: Miroslav Zapletal předsedou, Dr. Jul. Neuer I. místopředsedou, Václav Mrkvica II. místopředsedou, Josef Kudiš pokladníkem, Čeněk Tvrdý sekretářem, Antonín Piskovský hospodářem, Josef Navrátil matrikářem, Oldř. Spáčil zapisovatelem, Ludv. Piskovský, Ferd. Vlach, Ferd. Habáň, Jar. Zbožínek, Josef Salaj členy výb., Aron a Strnad revisory. Tento výbor počal ihned s novou chutí pracovati a hlavně hleděl z klubu vymýtiti staré nešvary, které jinak snaživému klubu jen škodily. V prvé řadě přikročeno k reorganisaci mužstev. Prvé mužstvo bylo doplněno dorostenci, což se velmi dobře osvědčilo, dále bylo přikročeno k řádnému vybírání členských příspěvků a členové, kteří nezaplatili, byli škrtnuti z řad členstva. — Z důležitých podniků nutno uvésti: pořádán turnaj o putovní pohár Gusty Krista, jehož držitelem byl sice S. K. Přerov, avšak tento jej dal H. H. Ž. F. v roce 1936 k disposici a župa jej předala S. K. Brodku, neboť jako zakládající klub měl na tento pohár nárok. Pohár vyhrálo mužstvo S. K. Troubky. Zároveň s turnajem pořádána letní slavnost, na níž účinkovala slovácká kapela z Ostrožské Nové Vsi. — Z investičních prací bylo vykonáno: Poněvadž byly se strany p. Škopa vedeny stálé stížnosti stran poškozování jeho zahrady, bylo rozhodnuto zakoupiti drátěné pletivo a zvýšiti plot od jeho zahrady o čtyři metry, aby míče při hře do ní nepadaly. Obec poskytla sportovnímu klubu podporu na úpravu hřiště v obnose jeden tisíc korun. Na ukončení roku pořádán v sokolovně mikulášský večírek. Kritický rok ukončen výborovou schůzí dne 20. prosince a po této přikročeno k přípravám na karneval.

Rok 1938. VIII. sportovní karneval pořádán dne 5. února v sokolovně. Hudba slovácká, v důsledku čehož byl karneval velmi pěkně navštíven i z okolních vesnic. IX. řádná valná hromada se konala dne 22. února u Zbožínků; na ní byli zvoleni: Mirosl. Zapletal předsedou, Ant. Novotný I. místopředsedou, Frant. David II. místopředsedou, Josef Kudiš pokladníkem, Stanislav Šveda sekretářem, Ludvík Piskovský zapisovatelem, Meth. Přehnil matrikářem, Ant. Piskovský hospodářem, Č. Tvrdý, Jan Skopal, Jar. Klos, Jar. Zbožínek členy výboru, Vojt. Aron a Hynek Ševčík revisory. Za odstoupivšího sekretáře převzal tuto funkci Č. Tvrdý. Při této valné hromadě byli jmenováni čestnými členy S. K. Brodku pánové: předseda H. H. Ž. F. Otto Hamele a předseda H. O. S. Č. S. F. Gustav Krist. Diplomy čestného členství jim byly uděleny pro jejich zvláštní zásluhy o sport, kterému se oba dlouhá léta s celým srdcem věnují a mají též vždy osobní zájem na dobrém jméně našeho klubu. V jarním mistrovství si vedlo I. mužstvo dosti dobře a udrželo se v první B. třídě.

Podzimní mistrovství zahájeno samými úspěchy, jenže toto slibně zahájené mistrovství bylo brzy přerušeno a musilo býti s ním započato v příštím roce znovu. Ze zábavních podniků byly pořádány jen dva: kácení máje a mikulášská zábava. Touto byl zakončen rok 1938.

Též rok 1939 byl zahájen obvyklým sportovním karnevalem, po němž byla na den 4. března svolána X. řádná valná hromada. Za nepřítomného předsedu ji řídil první místopředseda Antonín Novotný. Po stručných zprávách funkcionářů přikročeno k volbám a zvoleni byli: Ant. Novotný předsedou, Jos. Zavadil I. místopředsedou, Dr. Julius Neuer II. místopředsedou , Jos. Kudiš pokladníkem, Jos. Navrátil sekretářem, Jan Štěpán zapisovatelem, Ant. Piskovský hospodářem, Čeněk Tvrdý matrikářem, Lambert Krejčíř, Ferd. Vlach, Hynek Ševčík, Ferd. Habáň, Ludvík Piskovský členy výboru, Přehnil a Jar. Smolka revisory. Za odstoupivšího II. místopředsedu Dr. Neuera převzal funkci Hynek Ševčík. — V mistrovství hrálo mužstvo v tomto roce se střídavým štěstím a uhájilo své místo v I. B. třídě. — Na úpravu hřiště přispěla místní obec částkou 300 K.

Dobře připravená sportovní slavnost se následkem zákazu zábav nekonala, taktéž připravovaný letní karneval se nekonal. — Po ukončení footballové sezony bylo hřiště pro každý případ zoráno, neboť poslední dobou na něm rostla jen tráva a úspěchy nebyly žádné. — Jinak byla v klubu dobrá spolupráce a rok 1939 zakončen v kamarádském přátelství. Započato s přípravami na jubilejní rok 1940.

Rok 1940 byl zahájen sportovním plesem u Pavlíků dne 27. ledna. Ihned po plese byla svolána na den 4. února XI. řádná valná hromada, která byla velmi slabě navštívena, neboť bylo přítomno jen 19 členů, přes to, že klub čítal koncem roku 1938 80 členů, a to: přispívajících 34, činných 35, dorostenců 11, čestných členů 3. Na této valné schůzi byli zvoleni. Ant. Novotný předsedou, Jos. Zavadil I. místopředsedou, Vojt. Aron II. místopředsedou, Jos. Kudiš pokladníkem, Jan Štěpán zapisovatelem, Miroslav Zapletal sekretářem, Čeněk Tvrdý matrikářem; tento převzal později též sekretářství , Ant. Piskovský hospodářem, Ant. Prokeš, Lambert Krejčíř, Frant. Zavadil, Hynek Ševčík a Jos. Navrátil členy výboru, Jar. Smolka a Štěpán Šišma revisory. Dále byl do výboru kooptován Jan Skopal, jako vedoucí všech footballových mužstev, čímž bylo dosaženo toho, co již dávno mělo býti, to jest udržovati v mužstvu kamarádství a patřičnou kázeň, které se bohužel poslední dobou v mužstvech nedostávalo. Něco z footballového odboru: Jelikož v podzimním mistrovství podalo I. mužstvo slabý výkon, nestačily již letošní dobré výsledky na čestné umístění a v mistrovství skončilo na předposledním místě. Též dorost podal v mistrovství slabý výkon, neboť někteří dorostenci byli zařaděni do prvého mužstva, takže nebylo možno sestaviti kompletní dorosteneckou XI, neboť nově přihlášení dorostenci ještě nebyli zaregistrováni. Teď však má klub zaregistrováno 24 dorostence a doufáme, že v příští sezoně docílí lepších výsledků. V rámci oslav 10letého trvání klubu jsou v letošním roce k nám zvány kluby z vyšších tříd, z nichž již některé u nás v tomto roce hrály, a další budou hrát. Z význačných přátelských zápasů byly letos odehrány: D. S. K. Přívoz, S. K. železničáři Praha, representační XI Č. M. D. Praha, divisní mužstvo S. K. Hradec Králové, Č. S. S. Olomouc, dále účast na pohárovém turnaji v Majetíně, kdež se umístilo naše mužstvo na prvém místě a vyhrálo putovní pohár Gusty Krista. V těchto zápasech docílila naše footballová mužstva vesměs velmi dobrých výsledků. Jest naděje, že tyto výsledky budou pod vedením p. Jendy Skopala ještě stupňovány a že mužstva budou vždy čestně hájiti barvy svého mateřského klubu a zároveň svého všem jistě milého městýse Brodku. Totéž možno říci o našem v tomto roce nově založeném odboru mužské házené, který, ač byl zařaděn do I. třídy H. Ž. H., vedl si v mistrovství velmi dobře a dokázal, že jest dobrým soupeřem i těm nejlepším mužstvům z Hané, jak bylo viděti z docílených výsledků. Jest proto naděje, že tento nově zřízený odbor v příštím mistrovství se umístí na jednom z vedoucích míst, o něž byl letos nepřízní osudu připraven.

Co bylo letos vykonáno z investičních prací: hřiště bylo po podzimním zorání upraveno pro football a házenou, na hřišti vykopána studna a postavena pumpa, udělány sprchy, postaveny bariery a u nich zřízeny lavice. Mezi členstvem podniknuta investiční půjčka na úhradu výloh, spojených s úpravou hřiště a pořízením hráčských rekvisit. Obec Brodek přispěla na úpravu hřiště obnosem 500 K, za což jí náleží dík všech místních sportovců. Co se ještě letos připravuje: zřízení hockeyového odboru, též kluziště, které by bylo přístupno všemu občanstvu, dodatečné oplocení celého hřiště, postavení krytého místa, případně tribuny pro diváky a dovésti náš sportovní klub v příštích letech tam, kam již dávno patřil, to jest mezi první kluby naší milé Hané.

Sestaveno z výňatků protokolní a matriční knihy a staré korespondence.

V Brodku dne 15. srpna 1940.

Zapsal sekretář sportovního klubu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Novinky

  • Aktuálně se hraje

    22.5.2019

    19-5-

  • Aktualita

    16.4.2019

    FK Brodek u Přerova

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.