Multifunkční hřiště s UMT

 

Pronájmy UMT

 

PRONÁJEM SPORTOVNÍHO AREÁLU

 

UMĚLÁ TRÁVA (fotbal), UMĚLÝ POVRCH (tenis, nohejbal, volejbal, atd.)

 

Rezervace sportovního zařízení prosím objednávejte na tel. 606 172 177, správce hřiště p. František Kovář.

 

 

Online kalendář obsazenosti hřiště ZDE!

 

Cena za pronájem multifunkčního hřiště


500,- Kč / 1hod. bez umělého osvětlení

700,- Kč / 1hod. s umělým osvětlením

 

 

 

Cena obsahuje přítomnost správce areálu. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. Týmy mají přístup na rozcvičovací plochu mimo hřiště 30 minut před utkáním, přístup na samotné hřiště mají pak týmy 15 minut před zahájením utkání. Rezervace hřiště na utkání je možná pouze v délce 1 hodiny, ne kratší. Pronájem umělé trávy, v případě turnaje nebo většího časového období je možný pouze po dohodě s klubem. Při dalších poždavcích kontaktujte správce.

Provrad

 

PROVOZNÍ ŘÁD multifunkčního  hřiště FK Brodek u Přerova s umělým povrchem v Brodku u Přerova, Tyršova 564, 751 03

 

 

Majitel a provozovatel: FK Brodek u Přerova

 

Tyršova 564, Brodek u Přerova, 751 03

 

IČ: 19014074

 

Správce objektu: František Kovář

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje režim využívání MSH

 

pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, fotbal a basketbal.

 

2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MSH.

 

3. Osobám mladším 15 let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem

 

rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.

 

4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na MSH organizuje správce,

 

jehož ustanovuje provozovatel.

 

5. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu

 

využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.

 

6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění

 

uživatelů.

 

7. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

 

8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH i za případné škody a nesrovnalosti, které

 

vzniknou používáním MSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednatel.

 

9. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem. V době její nepřítomnosti

 

jím určená osoba.

 

10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení MSH,

 

případě i za škody způsobené užíváním MSH na okolních nemovitostech.

 

11. Městys Brodek u Přerova a FK Brodek u Přerova, na jehož pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

II. Vstup do objektu MSH

 

1. Do objektu se vstupuje vrátky.

 

2. Klíči od objektu disponuje správce nebo osoba jím pověřená. Tyto osoby odpovídají za

 

uzamčení objektu MSH v době jeho nevyužívání.

 

3. Zájemci o hru („uživatelé“) vstupují na MSH po prezentaci u správce a po předchozí rezervaci.

 

III.Provozní režim MSH

 

1. K evidenci obsazenosti slouží on-line rezervační systém a plánovací tabule umístěná v prostorách

 

sportoviště. Minimální hrací doba je 60 min. Hráči si mohou hrací dobu objednat:

 

a) on-line na webu www.fkbrodekuprerova.cz

 

b) osobně a telefonicky u správce p. František Kovář

 

c) emailem rezervace@fkbrodekuprerova.cz

 

2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. Není-li na

 

další hrací hodinu hřiště objednáno, mohou uživatelé po dohodě se správcem pokračovat ve hře

 

vždy další hodinu za cenu dle platného ceníku.

 

3. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po uplynutí začátku objednané

 

hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.

 

4. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně

 

správce. V tomto případě mají přednost místní hráči před cizími zájemci.

 

5. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MSH cizímu subjektu, např. za účelem

 

pořádání turnaje apod.

 

6. Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech.

 

Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny na plánovací tabuli v areálu a budou zaneseny

 

do rezervačního systému. Pro víkendové rezervace mají přednost turnaje před jednotlivci.

 

7. Nelze-li ze strany objednatele dodržet rezervovaný čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději v den

 

rezervace do 6 hodin před začátkem hrací doby. V opačném případě mu bude účtován poplatek za

 

pronájem v plné výši.

 

8. Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit

 

nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.

 

9. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel

 

povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné

 

škody vymáhána na objednateli.

 

10. Objednatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním

 

ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.

 

11. Cena pronájmu hřiště se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na info tabuli a webových

 

stránkách MSH.

 

 

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

 

1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.

 

Do prostoru hřiště se zakazuje:

 

· vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky

 

v botách s černou podrážkou nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou aj.),

 

· odhazování žvýkaček na umělý povrch,

 

· odhazování odpadků,

 

· vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,

 

· vstupovat podnapilým osobám,

 

· vodit na hřiště jakákoli zvířata,

 

· vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech,

 

· konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných, toxických a psychotropních látek,

 

jídel a slazených nápojů všeho druhu (např. Coca-Coly, Pepsi-Coly, Kofoly, Fanty atd.).

 

Povolena je konzumace neslazených nápojů.

 

· vstup s ostrými předměty,

 

· provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu

 

provozovatele

 

· kouření v celém areálu MSH

 

2. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí

 

být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě

 

3. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo

 

obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak

 

poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště

 

4. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (lavičky, za oplocením hřiště apod.)

 

5. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou svým

 

chováním byť i z nedbalosti.

 

V. Správce MSH

 

1. Správce MSH je zejména povinen:

 

– pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář,

 

– zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby,

 

– zajišťovat drobnou údržbu MSH,

 

– upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy,

 

– vést evidenci o návštěvnosti MSH,

 

2. Správce je oprávněn:

 

– kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi,

 

– řešit spory při obsazování a využívání MSH,

 

– v případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště

 

nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.),

 

– v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz.

 

– vymáhat úhradu za případné škody způsobené na majetku MSH.

 

VI. Provozní doba

 

PROVOZNÍ DOBA víceúčelového sportoviště se v době zkušebního provozu stanovuje takto:

 

8,00-21,00 hod ve dnech školního vyučování

 

9,00 – 21,00 hod o víkendech, v době školních prázdnin a o svátcích

 

Ve dnech školního vyučování jsou školní tělesné a sportovní výchově přednostně vyhrazeny tyto hodiny:

 

pondělí - pátek 8,00 - 16,00 (bude upraveno na základě schváleného rozvrhu ZŠ)

 

Sportovní veřejnost a spolky mají k dispozici ostatní hodiny ve stanovené provozní době.

 

Ostatní provozní podmínky:

 

Běžnou provozní dobu je možné upravovat zejména v souvislosti s pořádáním větších akcí, turnajů apod.

 

V zimním období může správce rozhodnout o uzavření MSH v závislosti na počasí (teplota, srážky)

 

zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého povrchu ke způsobilosti pro provoz

 

a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí. MSH se zapůjčuje pouze osobám starším 18-ti let.

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Správce hřiště: František Kovář, tel.: 606 172 177

 

Policie ČR 158

 

Zdravotní záchranná služba: 155

 

Hasiči: 150

 

Tento provozní řád MSH schválil výbor FK Brodek u Přerova dne 31. 5. 2023 s účinností od 1. 6. 2023.

 

 

Viktor Kocian

FK Brodek u Přerova – předseda

 

 

 

 

V Brodku u Přerova dne 1.6. 2023

 

Multifunkcni_hhriste_fkb

Multifunkcni_hhriste_fkb_2

Hřiště UMT

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

int(1)

Novinky

 • Aktuálně se hraje

  16.4.2024

  20-4 Fkb_trneri_mladez

  Skolicka-fk2

 • Rozpis - Jaro 2024

  3.4.2024

  Rozpis-jaro-2024

 • Rezervace Multifunkčního hřiště

  22.5.2023

  Rezervace Multifunkčního hřiště s UT je možná
  po domluvě se správcem
  p. Františkem Kovářem na tel. 606 172 177.

  Více info v sekci Hřiště UMT.

Nové články v sekci Novinky

Aktualizována sekce

Novinky!